Otwórz menu

Regulamin wypożyczalni kajaków

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.

2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt.

3. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

4. Wypożyczyć sprzęt może jedynie osoba dorosłą po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4a. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

5. Wypożyczenie sprzętu następuje po dokonaniu przez Wypożyczającego ustalonej opłaty.

6. Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.

7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

8. Integralną częścią wypożyczanego sprzętu są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi bezwzględnie i stale używać podczas spływu i zgodnie z ich przeznaczeniem, i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tych zasad.

9. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być czysty w stanie niepogorszonym i umożliwiającym jego natychmiastowe ponowne wypożyczenie.

10. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię.

11. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyalnią. Dotyczy zorganizowanych grup i wypożyczenia na dłuższy okres.

12. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.

13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na wobec innych osób lub firm.

14. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.

15. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.

16. Osoby naruszające niniejszy regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia spływu i natychmiastowego zwrotu wypożyczonego sprzętu niezależnie od czasu przebywania na wodzie.

17. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługującego wypożyczającego sprzęt.

18. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.

19. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

Facebook Rezerwacja online
Zamknij menu
Zarezerwuj kajak 501 769 609   lub   512 461 071